Suomenna.fi sivustolla on WordPress-ohjelmaan liittyviä suomennoksia ja työkaluja kääntämiseen.

Lokalisointi ja käännös

Tässä kirjoituksessa käsitellään tapoja, joilla Avoimen koodin käännösprojekti voi pyrkiä tavoittelemaan suurta käyttäjämäärää ja minimoida käyttäjätuen tarpeen – Jos käännät pienelle, rajatulle kohdeyleisölle ja haluat maksimoida tulot käyttäjätuesta, niin toimi päinvastoin kuin alla esitetään.

.pdf versio tekstistä: www.swratkaisut.com/downloads/sw-lokalisointi-ja-kaannos.pdf
(Kirjoitus julkaistu 3.1.2013 – © SW Ratkaisut 2013, Arhi Päivärinta)

Yhteenveto

Lokalisoinnissa (kotoistamisessa) on kaksi perusvaihetta:

 1. Käännöstyö
 2. Käännöksen laadun kohottaminen
  • Tavoite: kohdeyleisö ymmärtää nopeasti viestin ja ymmärtää sen oikein.

1. Alkutoimet:

 • Silmäillään alkuteksti
 • Tehdään sanakirjakäännös

2. Suodatetaan seuraavien suotimien läpi:

 • Sovitetaan asiayhteyteen
 • Lisätään asiantuntemus aiheesta tai yleissivistys
 • Lisätään alkuperäisen kulttuurin tuntemus
 • Sovitetaan kohdeyleisön puhe- tai ilmaisutapaan
 • Vältetään erikoisalan sanastoa
 • Vältetään lainasanoja
 • Tarvittaessa: luodaan uusi sana tai annetaan sanalle uusi merkitys
 • Sovitetaan suomen kielen oikeinkirjoitukseen
 • Sovitetaan ilmaus tilaan joka on tarjolla (esim. 20 merkkiä korkeintaan)
 • Sovitetaan muuhun rajoitteeseen (esim. ei ääkkösiä)
  .
 • Yhtenäistetään ilmaukset (sama sana, sanonta kun samasta asiasta kyse)
 • Yhtenäistetään kirjoitusasu/esitystapa ilmaukselle

Ohjelmistotuotteen kotoistaminen (lokalisointi)

Käännösprojektin alussa on oltava vastaus ainakin näihin kysymyksiin:

Kohdeyleisö ja muut tavoitteet

 • Kenelle lopputuote on tarkoitettu? = Kuka tuotetta tulee käyttämään?
 • Kohdistetaanko tuote rajatulle ryhmälle, esim. tietyn koulutusalan/-tason henkilöille vai mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle? = Onko tarkoitus palvella rajattua joukkoa vai saavuttaa mahdollisimman suuri käyttäjäkunta?
 • Pyritäänkö tekemään tuote helppotajuiseksi vai maksimoidaanko käyttäjäkoulutuksesta saatavat tulot tekemällä siitä vaikeatajuisempi, tavalla tai toisella?

Avoin koodi -projektit

Avoin koodi (Open Source) on erinomainen ilmiö. Sillä on lukuisia etuja sekä kehittäjille että lopputuotteen käyttäjille. Kaikki voivat osallistua, mutta tämä etu on samalla sen Akilleen kantapää. Aktiiviset ja hyvin johdetut projektit kehittyvät pienin askelin ja suurin harppauksin paremmiksi, jopa kaupallisia tuotteita paremmiksi. Mutta hyvin suurta osaa kannattaa innokkuus osallistua ja tehdä.

Avoin koodi projektit ovat tunnettuja puuttuvasta käyttäjätuesta ja -koulutuksesta. Sen pohjalta voisi olettaa, että erityisesti Avoimen koodin tuotteet pyrittäisiin lokalisoimaan seuraavasti:

 • Käännetään mahdollisimman helpoiksi käyttää, jotta tuen määrä olisi pienin mahdollinen.
 • Tavoitellaan mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa – suuri käyttäjämäärä tuo projektille elinvoimaa pitkällä aikavälillä.

Laatu

Laatua on helppo tavoitella ja siitä puhua, mutta laadukkaaseen lopputulokseen on yllättävän vaikea yltää. Lokalisoinnin laadulle voidaan esittää esim. seuraavat erotteluperusteet (kriteerit):

 • Sovitettu kohdeyleisölle.
 • Ymmärrettävyys: ymmärtämisen maksimointi, väärinkäsitysten minimointi.
 • Yhtenäinen kieliasu ja yhtenäinen kirjoitusasu (= muotoseikat).

Hyvin monen asian pitää osua kohdalleen jotta lopputulos on laadukas. Eräs tapa esittää asia:

1 Mistä on kyse:

Ohjelmistotuote on työväline. Sen käyttöönotolla tavoitellaan usein työn tuottavuuden kohottamista.
Tärkeäksi nousee ohjelmiston ja sen käyttäjän välinen viestintä. Sen tulisi tietysti olla nopeaa, helposti ymmärrettävää ja väärinkäsitykset minimoivaa. – Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi viestinnän käytännönläheisestä (pragmaattisesta) näkökulmasta, seuraavasti:

Sovitetaanko sanoma kuulijakunnalle – ihmisille joille sanoma kohdistetaan?
On kaksi vastakkaista tapaa esittää asia:

1. Esittäjä esittää sanoman käyttämällä oman taustansa sanastoa.

 • Helppo esittäjälle. Tarjoaa usein mahdollisuuden briljeerata sivistyssanoilla.
 • Lisää etäisyyttä kuulijoihin ja pidentää aikaa joka tarvitaan sanoman perille menoon.
 • Esitys voi mennä hukkaan – se ei tavoita yleisöä.
 • Yrittää pakottaa yleisön oman sanaston muottiin – vaikka heillä olisi jo sanasto?

2. Esittäjä esittää sanomansa käyttäen kuulijakunnan käyttämää sanastoa.

 • Vaikeampi esittäjälle koska asia on todella hallittava niin hyvin, että osaa pukea asian toiselle kielelle.
 • Vaikeampi, koska esittäjän on tunnettava yleisön kieltä.
 • Helpompi yleisölle – viesti uppoaa eli menee paremmin perille.
 • Kuulijakuntaa kunnioitetaan ja se usein myös huomataan.

Esimerkki:

 • Kun kuulijoina on lingvistiikan tai tietojenkäsittelyn osaajia/harrastajia, voidaan käyttää sanoja: kategoria, subkategoria, taksonomia, attribuutit, variaatiot.
 • Kun sama asia esitetään kaupan alalla toimiville kauppiaille, kannattaa se esittää toisilla sanoilla: esim. osasto, tuoteryhmä, luokittelu, [tuotteen]ominaisuudet, [tuote]muunnelmat.
 • Miksi 1? Koska näitä konkreettisia sanoja käytetään suomen kielessä päivittäin eikä samojen rakenteiden siirtäminen ohjelmistotuotteeseen edellytä välttämättä niiden esittämistä uuden sanaston avulla – vaikka ohjelmiston tekijä olisi työssään käyttänyt toisia sanoja.
 • Miksi 2? Koska vaikeuttaa ymmärtämistä. Esimerkki:
  • ”Before adding variations, add and save some attributes on the Attributes tab.”
  • Ennen variaatioiden lisäämistä, lisää ja tallenna attribuutteja, Attribuutit -välilehdellä.
  • Ensin lisää vähintään yksi ominaisuus ja tallenna se Ominaisuudet välilehdellä. Vasta sen jälkeen voit lisätä muunnelman.”

Siis, kumartaako esittäjä yleisölle vai onko yleisön kumarrettava esittäjälle?
Jos esitys on hyvä, kuulijakunta esittää aplodit esityksen lopussa. Esittäjän tehtävä on saada yleisö mukaan ennen esityksen loppua. Paljon on kiinni käytetystä sanastosta.

2 Kuinka laatu tehdään:

Tutustutaan alkutekstiin

 • Yritetään ymmärtää minkä tiedon teksti yrittää siirtää katsojalle.

Tehdään ns. sanakirjakäännös

 • Tehdään ensimmäinen käännös jota aletaan työstää. Käytetään apuna jotain sanakirjaa, vakiosanastoa tai jopa konekäännöstä.
 • Käännös voi olla kohtalainen jos se on yleiskieltä. Jos käytetty sanasto on erikoisalan sanakirja ja tuote suunnataan laajalle yleisölle niin käännös voi olla käyttökelvoton.
 • Ensimmäinen käännös voi olla harhaanjohtava, vaikeaa kapulakieltä ja sisältää muita puutteita.
 • Avoin koodi -käännöksissä tämä on liian usein ainoa tarjolla oleva käännös. Jos tilanne jää pysyväksi, ohjelman leviäminen hidastuu.

Sovitetaan asiayhteyteen (kontekstiin, context)

 • Katsotaan ohjelmasta (käännettävästä ohjelmistosta) paikka, jossa ilmausta käytetään.
 • Onko käännös sopiva kyseiseen kohtaan.
 • Esimerkki: englannin sanat To: ja From: on alla käännetty kuin kyseessä olisi postilähetys. Tässä kohdassa kyse on kuitenkin alku- ja loppupäivämäärästä (alempi kuva).

Virheellinen käännösOikea käännös

Lisätään asiantuntemus aiheesta tai yleissivistys

 • On otettava huomioon, että käännettävä teksti voi olla (alun pitäen alkukielellä) huonosti muotoiltu ja harhaanjohtava.
 • Ilmaistaan asia tarvittaessa tarkemmin, ymmärtämistä kohottaen ja väärin ymmärtämisen mahdollisuutta vähentäen.
 • Tarkastetaan oma asiantuntemus – onko asia todella ymmärretty, vai kätketäänkö oma osaamattomuus ympäripyöreän sanahelinän, koukeroisen kielen tai sivistyssanojen käytön taakse?

Lisätään alkuperäisen kulttuurin tuntemus tarvittaessa ja jos sitä on

 • Joskus käännettävä ilmaus olettaa alkuperäisen [kulttuuri]ympäristön tuntemuksen, jotta se on täysin ymmärrettävissä.
 • Yksinkertainen esimerkki: USA:sta peräisin olevissa ohjelmissa kohdataan osavaltiot (State). Jos ohjelmaa käytetään esim. maailmanlaajuiseen postitukseen, on parempi kääntää esim. sanalla alue, koska useassa muussa maassa on vastaavia hallinnollisia alueita, mutta niitä kutsutaan eri nimellä, esim. provinssi, territorio, maakunta, jne.

Sovitetaan kohdeyleisön puhe- tai ilmaisutapaan

 • Kun käytetään kohdeyleisölle tuttuja sanoja ja lauserakenteita, nopeutetaan ymmärtämistä.
 • Esimerkki:
  • ”In order to demonstrate your lack of understanding of the Finnish language, do not fail to use English word order and sentence structures.”
  • Osoittaaksesi ymmärtämättömyytesi suomen kieltä kohtaan, älä ole käyttämättä englannin kielen sanajärjestystä ja lauserakenteita. – Kapulakieltä?
  • Käytä aina englannin kielen sanajärjestystä ja lauserakenteita kun haluat osoittaa, että et ymmärrä suomen kieltä [kielenä].
  • Kun haluat osoittaa, että et ymmärrä suomen kieltä [kielenä], niin käytä aina englannin kielen sanajärjestystä ja lauserakenteita.

Vältetään erikoisalan sanastoa

 • Vältetään erikoisalan sanastoa (jargon tai slangi, murre, jne.) ellei pääasiallinen kohdeyleisö hallitse kyseistä erikoisalan sanastoa, toimi päivittäin sen parissa ja sen käyttö helpottaisi ohjelmiston käyttöä.
 • Yhden erikoisalan sanastoa ei pakkosyötetä toiselle erikoisalalle.
 • Erikoisalan sanastoa ei pakoteta yleiskieleen jos nopeampi ymmärrettävyys saavutetaan muulla tavalla.

Vältetään lainasanoja

 • Lainasanat ovat piirre useissa kielissä, kun kehitys ja innovaatiot tulevat ’rajan takaa’.
 • Kun kieli täydentyy, alussa on nopeinta ja ymmärrettävää käyttää lainasanaa.
 • Sen jälkeen voi tulla uudissana yritelmiä, joiden sisältöä on yhtä vaikea ymmärtää. Tässä vaiheessa voi käyttää kumpaakin, alkuperäinen ilmaus esim. suluissa. Maksimoi ymmärrettävyyden.
 • Lopulta joku muunnelma tai kotoperäinen ilmaus vakiintuu. Esimerkkejä:
  • plastic -> plastiikki -> muovi
  • magnetophone -> magnetofoni -> (äänikkö) -> nauhuri
  • widget -> vidgetti -> vimpain (-> ?)
  • domain -> domaini -> verkkotunnus
 • Esimerkki: ”Shows a custom attribute in a widget which lets you narrow down …”
  • Näyttää kustomi attribuutin vimpaimessa, joka antaa sinun rajata näytettävien …
  • Mukautetut ominaisuudet näytetään vimpaimessa jonka tehtävä on rajata hakua …

Tarvittaessa: luodaan uusi sana tai annetaan sanalle uusi merkitys

 • Uusi tuote, ilmiö tai käsite voi tarvita uuden sanan jolla se saadaan erottumaan vanhasta tai liittymään johonkin vanhaan ja tuttuun. Uusi yhdyssana on usein helppo ratkaisu.
 • Esimerkkejä:
  • Kuinka otsikoida ohjelmistoon liitettävät [verkko]palvelut kun alkup. teksti on ”Integration”? Sopiva lokalisoitu sana on esim. Palvelusidokset tai lyhyemmin Sidokset. Integraatio on lainasana ja sen merkitystä on kohdassa vaikeampi hahmottaa kuin palvelusidoksen. Lisäksi sanoilla liitokset ja liittymät on jo yleistajuiset merkitykset.
  • Face-to-face kommunikaatio -> kasvokkain viestintä.
  • Sana mikro on palvellut ja palvelee yhä hyvin laajasti: ollut esim. mikro(aaltouuni – Microwave oven); mikro(shortsit – Hot pants); mikro(tietokone eli PC); …

Sovitetaan suomen kielen oikeinkirjoitukseen

 • Ensisijainen tavoite on käyttää suomen kielen oikeinkirjoitusta. Mutta:
 • Ohjelmistotuotteen lokalisoinnissa kohdataan tilanteita, joissa se on lähes mahdotonta. Esimerkiksi alla esitetyt tekstikentän max pituus ja ei ääkkösiä.
 • Suuri osa tilanteista on kuitenkin sellaisia, joista selvitään joustamalla tai venyttämällä oikeinkirjoitusta. Tällöin kannattaa nähdä päätös vaikka seuraavasti:
  • Kieli kehittyy väistämättä.
  • Ilmauksen graafinen esitystapa voi ja saa poiketa oikeinkirjoituksesta**.
  • Tarve ilmaisun selvyydelle ja napakkuudelle pakottaa joskus poikkeamaan perinteisestä oikeinkirjoituksesta ja kieliopista, ymmärrettävyyden nimissä.
 • Hakuteos, jos joskus tarvitsee: Jukka K. Korpela: Nykyajan Kielenopas.
** (avaa/sulje)

Sovitetaan ilmaus tilaan joka on tarjolla

 • Esimerkiksi: tekstikentässä on tilaa vain 20 kirjoitusmerkille.
 • Tämä voi olla lopulta määräävin suodin. Suomen kielessä on pitkiä sanoja. Kun tavoitellaan napakkaa ilmaisua, se voi tarkoittaa seuraavaa:
  • Sanan perusmuotoa käytetään taivutetun muodon paikalla.
  • Sana katkaistaan.
  • Käytetään lyhennettä.
  • Käytetään muuta ilmausta asian esittämiseen. Esimerkki:
   • ”Page 5 out of 12 pages” -> Sivu 5 / (12) — tai Sivu 5 (12)

Sovitetaan muuhun rajoitteeseen

 • Jotkut tekniset rajoitteet ovat mahdollisuuksia.
  • Esimerkiksi UTF-8 merkkikoodauksen käyttö verkkosivustolla ja ”utf8_general_ci” koodaus [MySQL] tietokannassa laajentaa huomattavasti käytettävissä olevien kirjoitusmerkkien ja kirjoituskielten valikoimaa samassa asiakirjassa. – ISO-8859-1 tai ISO-8859-15 koodaus on rajoite.
 • Toiset tekniset rajoitteet toimivat nimensä mukaan ja aiheuttavat sekaannusta ja vähentävät ymmärtämistä. Esimerkiksi:
  • Ei ääkkösiä eli skandinaaviset merkit tai skandit. UTF-8 koodausta käytettäessä eivät ääkköset enää ole ongelma mutta sähköpostiosoitteissa ja vanhoissa ohjelmistoissa ne voivat olla ylitsepääsemätön este. Esimerkki: väärä = vaara.
  • Mutta: sähköpostiosoitteiden globaalisti yhtenäinen kirjoitutapa (ASCII merkistö) on yksi globaalin talouden tukijaloista. – Jos kiinalainen yritys ilmoittaisi sähköpostiosoitteensa kiinalaisilla merkeillä, moniko osaisi kirjoittaa sen omalla näppäimistöllään? Eikä valtaosa maailman väestöstä osaa kirjoittaa ä, ö ja å kirjaimia. Kansainvälinen viestintä on niin pienestä asiasta kiinni.
 • Käännös ja lokalisointi on sovitettava rajoitteiden muottiin, mutta ainakin osa rajoitteista voidaan nähdä myös positiivisessa valossa.

Yhtenäistetään ilmaukset

 • Ohjelmiston käyttö helpottuu, kun:
  • käytetään samankaltaista ilmaisua jokaisessa tietynlaisessa tilanteessa,
  • käytetään napakkaa ja ytimekästä ilmaisua,
  • pyritään minimoimaan käytettyjen ilmausten määrä.
 • Tähän on teknisiä apuvälineitä, esim. käännösmuisti (TM, Translation Memory)

Yhtenäistetään kirjoitusasu/esitystapa ilmaukselle

 • Sanan tai usean sanan voi kirjoittaa usealla tavalla. Suurella tai pienellä alkukirjaimella, yhteen tai erikseen, väliviivalla yhdistäen. Näiden lisäksi on mainittava tavat joita suomen oikeinkirjoitus ei tunnusta: alleviivausviivalla yhdistäminen ja ison kirjaimen sijoittaminen yhdyssanan keskelle.
 • Ilmauksen esittäminen aina samalla tavalla, eri paikoissa nopeuttaa ymmärtämistä. Yhtenäistämisen tarve ja edut koskevat sekä hyväksyttyjä että uusia kirjoitustapoja.

Tässä on käsitelty

Käännöksen ja kotoistamisen (lokalisoinnin) laatu riippuu useasta tekijästä. Työssä joudutaan toimimaan sellaisten rajoitteiden parissa, joita ei ollut kun suomen kielen oikeinkirjoitussäännöt on luotu.

Lokalisointia tekevä henkilö joutuu ajoittain luomaan uutta – viemään suomen kieltä ja sen käyttämistä eteenpäin globaalissa maailmassa. Hän ei pyri tuhoamaan suomen kieltä, vaan pyrkii saamaan sen toimimaan teknisen ja tieteellisen kehityksen kelkassa, hyvin käytännönläheisesti. Joskus uusi ratkaisu tarttuu, joskus menee metsään.

Laadun mittarina joudutaan käyttämään ymmärrettävyyttä ja ymmärrettävyyden nopeutta ja helppoutta.

PrintTwitterFacebookGoogle+LinkedInShare

Kommentoi

Kirjaudujotta voit kirjoittaa kommentin.

  Ei ole Twitter viestejä.